Acarospora initialis H. Magn.

K. svenska Vetensk-Akad. Handl., ny följd 7(no. 4): 48 (1929).

 

 

Distribution Database: Distributions

Distribution Database: Discover Life

Picture Database: Tropical Lichens

Molecular Database: Genbank

Synonym Database: Index Fungorum

Synonym Database: Mycobank