Arctomia interfixa (Nyl.) Vain.

Ark. Bot. 8, 4: 98 (1909).

Basionym: Pannularia interfixa Nyl., (1883). ohne Lit in IF.