Arthonia patellulata Nyl.

Bot. Notiser: 95 (1853).