Aspicilia aliena (Zahlbr.) Oxner

Nov. sist. Niz. Rast. 9: 286 (1972).

Basionym: Lecanora aliena Zahlbr., Rep. Sci. Res. Norweg. Exped. Novaya Zemlya, 1921: 7 (1928).