Circinaria alpicola (Elenkin) Sohrabi

in Sohrabi, Stenroos, Myllys, Søchting, Ahti & Hyvönen, Mycol. Progr. 12, 2: 244 (2012) [2013].

Basionym: Aspicilia alpicola Elenkin, Fl. Lishaynikov Sredney Rossii 2: 222 (1907).