Ephebe epheboides (F. Wilson) Henssen

Symb. Bot. Upsal. 18, 1: 54 (1963).

Basionym: Stigonema epheboides F. Wilson, J. Linn. Soc., Bot. 28: 354 (1891).